Edae.net
 
Empresa
Productos
Soluciones
Contacto
Ingenieria d’aplicacions Energètiques recomana a consciència totes les tipologies de productes de estalvi e instal.lacions d'aprofitament energètic.

Tots el productes que s’inclouen en les nostres propostes gaudeixen de la garantia del fabricant contrastada per nosaltres y la nostra aveluació del rendiemnt i funcionament, així com el vist i plau i del instal·lador per al esperada i correcta correcte operativa de la instal·lació.

D’aquest manera s’assegura el estalvi d'energia i generació de beneficis econòmics a Instal.lacions Industrials i d'Edificis.

En ambdós casos eficiència energètica.


Els productes compleixen amb les certificacions CE i amb els Standard de Qualitat TÜV, ISO i homologació EIC, NPS o SPF o GPS, ect... 

Les instal·lacions compleixen les normes i legislació aplicable; UNE-EN 50160, reglament de Baixa Tensió, CTE DB-EH,, RD 2818 producció d’energia de instal·lacions abastides per energies renovables, RD 1955 regulació del subministrament i comercialització de instl. d’energia elèctrica, RD 436 regula el règim jurídic i econòmic de la producció d’energia elèctrica en regim especial,  EN 12976-1:200 i EN 12976-2 i d’altres... 

 Industrials i Vials

Aire Comprimit, HVAC, Il.luminació, Emmagatzematge de Energia, Motors elèctrics, Sistemes Elèctrics, Envolvents Tèrmiques, Calderes i Sistemes Térmics, Eficiència dels Sistemes, Inversors, Regulació i Control industrial i del edifici, Sistemes de Cogeneració i Fonts d'Energies Renovables, Manteniment i Comissionat.

Dintre de Edificacions, sobre estructures, sobre terrenys o parceles.

Edificis

Avaluació i Gestió Energética, Diagnòsi i Programa de Gestió de la Energia, Millora dels Sistemes d'il.luminació, HVAC,Edificis Verds Sostinguts, Envolvents de Edificis, Aprofitament Solar per a la Calefacció/ Aiga Calencta e Il.luminació, Sistemes de Cogeneració i Fonts de Energies Renovables, Manteniment i Comissionat

.Contractes Client - ESE's

Si li proposen el següent model "aprofitar-se del estalvi energètic d'un producte via inversió d'una Empresa o Fabricant;( Empresa de Serveis Energètics), i estableixen els pagaments futurs en funció dels estalvis", han de establir amb antel.lació un Pla de Mesura i Verificació per una empresa independent i Certificada CMVP en el protocol IPMVP, per tal de establir un procedment de qué i cóm mesurar correctament evitant situacions i desacords futurs no dessitjats..

  Home | Empresa |Productes | Solucions | Contacte
EDAEnet.com © 2006 | Politica de privacitat